tisdag 8 juli 2008

Jag säger det igen, ät mindre kött!

I dag står livsmedelsproduktionen för närmare en tredjedel av de globala utsläppen av växthusgaser. Som konsument har man stora möjligheter att minska utsläppen, och även andra former av miljöbelastning, genom sina val av livsmedel. Den slutsatsen drar Livsmedelsverket efter den externa miljöanalys som gjorts av olika livsmedel. Nu önskas synpunkter på slutsatserna, som sedan ska ligga till grund för arbetet med att ta fram miljöanpassade kostråd.

Som ett led i Livsmedelsverkets miljömålsarbete tar verket fram miljöanpassade kostråd, ett arbete som sker i nära samråd med Naturvårdsverket. Experter från Sveriges Lantbruksuniversitet har tagit fram ett underlag som belyser hur olika typer av livsmedel belastar miljön beroende på hur och var de odlas eller produceras.
Det vetenskapliga underlaget har värderats och diskuterats med externa sakkunniga, myndigheter, livsmedelsbranschen samt konsument- och miljöorganisationer. Utifrån underlaget har Livsmedelsverket dragit ett antal preliminära slutsatser.

- Underlaget visar tydligt att vissa livsmedel, till exempel nötkött, belastar miljön mycket, medan andra, exempelvis bönor, ger betydligt mindre påverkan. En enkel sak som att äta lite mindre kött och i stället mer baljväxter skulle alltså kunna ge stora miljövinster. Nötkött genererar hundra gånger så mycket växthusgaser som motsvarande mängd bönor, säger Monika Pearson, nutritionist och projektledare på Livsmedelsverket.

Förutom kött och baljväxter har frukt och grönsaker, potatis, ris och spannmål, mejerivaror, matfetter och flaskvatten analyserats. För att kunna göra en miljöanpassning har flera aspekter vägts in, till exempel klimatpåverkan, biologisk mångfald, påverkan på odlingslandskapet, övergödning och användning av växtskydd.

Livsmedelsverket önskar nu synpunkter från berörda myndigheter, vetenskapliga institutioner och enskilda intressenter på Livsmedelsverkets slutsatser, baserade på det externa underlaget.
Livsmedelsverkets slutsatser är inte färdiga råd, utan utgör en bas för det fortsatta arbetet med att ta fram miljöanpassade kostråd, vilket beräknas ligga klart vid årsskiftet 2008/2009.

Texten är hämtad från Newsdesk: http://www.newsdesk.se/view/pressrelease/medvetna-matval-kan-minska-miljoebelastningen-225713

Inga kommentarer: